مالیات

مالیات حقوق

نرخ مالیات حقوق: درمورد کارکنان دولتی(قانون خدمات کشوری) پس از کسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ مقطوع 10% ودرمورد سایر حقوق ایران پس از کسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42000000 ریال به نرخ 10% ومازاد ان بر اساس جدول ماده ی 131 محاسبه می شود.

تکلیف پرداخت کنندگان حقوق: پرداخت کنندگان اصلی دستمزد مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه وکسر وظرف 30 روز ضمن تسلیم فهرست متضمن نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق ومیزان مالیات ان به اداره ی مالیاتی خود پرداخت کند پرداخت کنندگان حقوق که غیر از کارفرمای اصلی است مکلفند از هر پرداخت مالیات متعلق رابدون رعایت معافیت بر اساس اصول نرخ مالیاتی محاسبه وظرف30 روز مالیات را پرداخت کنند.

محاسبه ی مالیات حقوق مستمر ماهانه: برای محاسبه ی مالیات حقوق نخست حقوق ومزایای مستمر ماهانه را پس از کسر معافیت ها مقرر 12 برابر کرده سپس بر اساس مقررات گفته شده اعمال نرخ می کنیم.

محاسبه ی مالیات مزایای غیر مستمر: دربخش دولتی مزایای غیر مستمر صرفا مشمول نرخ 10% می شود اما در بخش غیر دولتی تا 42000000 ریال 10% ومازاد ان به جدول می رود.

نحوه ی محاسبه ی مالیات اضافه کار: برای بخش های دولتی اضافه کار صرفا شامل 10% مالیات می شود اما در مورد بخش غیر دولتی اضافه کار بر این اساس محاسبه می شود ابتدا حقوق ومزایای مستمر سالانه رابه نرخ می بریم وسپس اضافه کاری مشمول اخرین نرخ استفاده شده می شود.

مثال:خانم عامری در سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 85/1/1 استخدام شده است اجزای حقوق ایشان به شرح زبر است؟ 1) حقوق اصلی 3250000 ریال - حق سرپرستی 1500000 ریال - فوق العاده شغل 2000000 ریال - با فرض اینکه معافیت ماهانه حقوق او درسال85 معادل 2160000 ریال می باشد. مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق نامبرده در خرداد1385.

پاسخ: 6750000=2000000+1500000+3250000 حقوق دریافتی ماهانه

81000000=12*6750000 حقوق سالانه

55080000=(12*2160000)-81000000 درامد مشمول مالیات حقوق

5508000=10%* 55080000 مالیات سالانه

459000 =12/ 5508000 مالیات خردادماه

مثال: حقوق ومزایای اقای حسینی ماهانه 12500000 ریال است درصورتی که ایشان از تاریخ 81/3/1 دراستخدام وزارت نفت درامده باشد معافیت سال 81 نیز 1450000 ریال است علاوه بر این ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 ریال و4000000 ریال اضافه کاری دریافت کرده است مطلوب است محاسبه ی مالیات اقای حسینی در 2 ماه مذکور؟

پاسخ: 125000000=10*12500000 حقوق سالانه

110500000=(10*1450000)-125000000 درامد مشمول مالیات تاپایان سال 81

11050000=10%*110500000 مالیات سالانه تا پایان سال 81

1105000=10/ 11050000 مالیات هر ماه

1105000 مالیات اصلی

300000=10%* 3000000

1405000 =1105000+300000 کل مالیات دی ماه

1105000 مالیات اصلی

400000=10%4000000

1505000=1105000+400000 کل مالیات بهمن ماه

اگر اقای حسینی کارمند شرکت بازرگانی ایران باشد مالیات ایشان در ماههای دی وبهمن چقدر است؟

پاسخ: 125000000 =10*12500000 حقوق سالانه

110500000=(10*1450000)-125000000 درامدمشمول مالیات تا پایان سال 81

4200000=10% 42000000

11600000=20%*58000000

2625000=25%*10500000

18425000 جمع کل مالیات سالانه

1842500=10/ 18425000 مالیات اصلی سال دی وبهمن

1842500 مالیات اصلی

750000=25%* 3000000

2592500=750000+1842500 جمع کل مالیات دی ماه

1842500 مالات اصلی بهمن ماه

1000000=25%*4000000

2842500=1000000+1842500 جمع کل مالیات بهمن ماه

مثال: حقوق ومزایای اقای املی ماهانه 1200000 ریال است این حقوق بگیر در سال 82 نیز 2000000 ریال عیدی و4000000 ریال مزایای غیر نقدی گرفته است مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق ایشان دراسفند 82 . ودر صورتی که معافیت درسال 82 - 1600000 ریال است؟

پاسخ: 14400000=12*1200000 حقوق سالانه

19200000=12*1600000 معافیت سالانه سال 82

19200000-14400000 چون معافیت سالانه بیشتر از حقوق سالانه است مشمول مالیات حقوق اصلی نمی شود.

19200000=12*1600000

1600000=1/12 *19200000

400000=1600000-2000000

40000=10%* 400000 عیدی مشمول مالیات

19200000=12*1600000

3200000=2/12*19200000

800000=3200000-4000000

80000=10%*800000 مزایای غیر نقدی مشمول مالیات

120000=80000+40000 جمع کل

-

مثال:حقوق ومزایای خانم عاملی به شرح زیر است حقوق اصلی 4000000 -فوق العاده شغل 3000000-حق جذب1500000 - حق سرپرستی 1500000 -اضافه کاری 2500000 ریال.

مزایای زیر از ابتدای ابان ماه تخصیص یافته است :

1- مسکن با اثاثیه - اتومبیل با راننده .

2-حق سرپرستی ایشان از 1500000 ریال به 3000000 ریال افزایش یافته است.

3- هزینه سفر وماموریت ابان ماه 1400000 ریال.

4- اضافه کاری ابان ماه 2800000 ریال.

اگر خانم عامری کارمند شرکت توانیر (خصوصی) باشد مطلوب است محاسبه ی مالیات - معافیت ماهانه 1450000 ریال.

جواب: 10000000=1500000+1500000+3000000+4000000 حقوق ماهانه

120000000=12*10000000 حقوق سالانه

102600000=(12*1450000)-120000000 درامد مشمول مالیات

4200000=10%*42000000

11600000=20%*58000000

650000=25%*2600000

1370833=12/ 16450000 مالیات حقوق ماهانه

625000=25%*2500000 اضافه کاری مهر ماه

1370833+

625000

=19951833

10000000=1500000+1500000+3000000+4000000 حقوق مهر ماه

70000000=7*10000000 جمع حقوق ومزایای تا پایان مهر ماه

11500000=3000000+1500000+3000000+4000000 حقوق ابان ماه

57500000=5*11500000 حقوق ومزایای از ابان ماه تا پایان سال

14375000=25%*57500000 تقدیم مسکن 5 ماهه

5750000=10%*57500000 تقدیم اتومبیل 5 ماهه

127500000 =57500000+70000000 حقوق سالانه پس از تغییرات

110100000=(12*1450000)-127500000 درامد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت

20125000=5750000+14375000 جمع مزایای غیر نقدی

17225000=(2*1450000)-20125000 درامد مشمول مالیات مزایای غیر نقدی

127325000=17225000+110100000 جمع مزایای نقدی وغیر نقدی مشمول مالیات

4200000=10%*42000000

11600000=20%*58000000

6831250=25%*27325000

1885937=12/ 22631250 مالیات حقوق ابان ماه

700000=25%*2800000 مالیات اضافه کاری ابان ماه

1885937 مالیات اصلی ابان ماه

700000+ مالیات اضافه کاری

=2585937

مثال: اقای حسینی کارمند شرکت ایوا درتهران است ساعات کارکرد ایشان در شهریور ماه به مدت 176 ساعت است که نرخ دستمزد هر ساعت 600 ریال است ؟ سایر مزایا نیز به ایشان تعلق نمی گیرد اگر نرخ مالیات 10% فرض شود مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق وارائه ی ثبت های حسابداری در دفاتر کارفرما؟

105600=60*176

10560=10%*105600 مالیات حقوق

هزینه حقوق ودستمزد105600

خالص پرداختنی95040

مالیات پرداختنی 10560

ثبت هزینه حقوق

مالیات پرداختنی 10560

بانک10560

ثبت پرداخت مالیات.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 10:29  توسط محمد ثاقب فرد  | 

مسائل مالیات املاک و درس مالیات مشاغل

مثال:اقای حسینی زمینی را برای مدت 30 سال با اجاره ی ماهانه 20 میلیون ریال اجاره کرده ودر ان خانه ای احداث می کند وخانه را به مبلغ 40 میلیون ریال اجاره می دهد درامد مشمول مالیات اقای حسینی رادر سال 1385 حساب کنید؟

20000000=20000000-40000000مابه التفاوت اجاره ی دست اول ودست دوم

240000000=12*20000000 اجاره سالانه مشمول مالیات

180000000=75%*240000000 محاسبه استهلاک

18500000 180000000

+

20000000

=38500000مالیات

همان طور که در مسئله ملاحظه می شود اقای حسینی در یک نقطه اجاره ی بابت زمین پرداخت می کند و همچنین خانه ی را که خود احداث کرده اجاره می دهد در این حالت خالص اجاره باید مبنای محاسبه ی مالیات قرار گیرد که ان هم تفاوت بین دو اجاره است.

مثال: شرکت خدمات بانکی امید ایران یک خانه ویک دارایی ثابت ماشین الات را از شخص حقیقی اجاره کرده است .روند کار شرکت در اداره ی امور مالیاتی را تشریح کنید؟ 1) در مورد ملک: چون مستاجر شرکت است باید ظرف 10 روز مالیات رااز اجاره ی پرداختی کسر کند وبه اداره ی امور مالیاتی محل ملک بپردازد ورسید ان را به موجر تحویل دهد ..2) ماشین الات: شرکت مستاجر باید به مانند ملک مالیات مورد نظر را به نرخ 5% کسر کرده وبه اداره ی امور مالیاتی خود ورسبد ان را به صاحب ماشین الات تحویل دهد. در رابطه با استهلاک نیز وظیفه ی ندارد.

مثال : شرکت خدمات بانکی امید ایران در سال 1383 املاک زیر را اجاره کرده است مطلوبست :محاسبه ی مالیات بر درامد املاک در حالات ذیل:

1-4:یک واحد تجاری در تهران به مبلغ ماهانه 10 میلیون ریال در صورتی که متراژ ان 100 متر باشد؟ چون واحد تجاری است مشمول معافیت متراژ نمی شود..

جواب:

120000000 =12*10000000 درامد اجاره ی سالانه

90000000=75%*120000000 درامد مشمول مالیات

4500000 90000000

+

12000000

16500000=کل مالیات

2-4:یک واحد مسکونی در شیراز به متراژ 215 متر مربع در صورتی که به استناد کمیسیون تقویم املاک اجاره ی هر متر مربع 200 هزار ریال باشد ومالک درامد دیگری هم نداشته باشد؟

جواب:

15=200-215 چون ملک در غیر از تهران واقع شده است تا 200 متر معافیت دارد.

3000000=15* 200000 اجاره ماهانه مشمول مالیات

36000000=12*3000000 درامد اجاره سالانه

27000000=75% *36000000 محاسبه استهلاک

4050000=15%*27000000 مالیات

21000000=12*1750000 معا فیت سال 83

900000=21000000-27000000 مالیات واقعی

3150000=900000 -4050000 استرداد مالیاتی

3-4: یک واحد مسکونی در تهران به مبلغ 10 میلیون ریال در صورتی که ملک متعلق به سه نفر به ترتیب 2 دانگ : 1 دانگ:3 دانگ باشد ومالک سه دانگ درامد دیگری نداشته باشد؟

جواب:

120000000=12*10000000 درامد اجاره سالانه

90000000=75%*120000000 درامد اجاره مشمول مالیات پس از کسر استهلاک 25%

30000000=2/6 *90000000

15000000=1/6*90000000

45000000=3/6 *90000000

4500000 15% 30000000

2250000 15% 15000000

4500000 45000000

+

3000000

= 7500000مالیات 3 دانگ

21000000=12*1750000 معافیت سالانه

24000000=21000000-45000000 درامد مشمول مالیات پس از کسر معافیت

3600000 15% 24000000 مالیات واقعی

3900000 =3600000-7500000 استردادمالیاتی

مثال: یک شرکت دولتی ساختمانی را به مبلغ ماهانه 200 میلیون ریال برای 2 سال در تاریخ 1381/5/1 اجاره کرده است . اگر مال الا جاره به صورت سالانه ودر تاریخ های 1382/4/31 و1383/4/31 پرداخت شود .مالیات بر درامد اجاره ی سال مالی منتهی به 1381/12/29 و 1382/12/29 را محاسبه کنید؟

سال 1381 1600000000=8*200000000 درامد اجاره ی 8 ماه

1200000000=75%*1600000000 محاسبه استهلاک

281000000 1200000000

+

70000000

= 351000000 کل مالیات سال 1381

سال 1382 2400000000=12*200000000 درامد اجاره سالانه

1800000000=75%*2400000000 محاسبه استهلاک

281000000 1800000000

+

280000000

= 561000000 کل مالیات سال 1382

 

مالیات مشاغل : منظور از مالیات مشاغل یعنی درامد اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل که عبارت است از کل فروش کالا به خدمات به اضافه ی سایر در امد های که مشمول مالیات های دیگر نشدند پس از کسر هزینه ها واستهلاک ها.

چگونه مالیات مشاغل تعیین می شود ؟ صاحبان مشاغل بر اساس قانون مالیات های مستقیم به 3 طبقه بر اساس نگهداری دفاتر طبقه بندی می شوند.طبقه اول : کسانی که باید فعالیت های اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت کنند به مانند بازرگانان - صاحبان موسسات حسابداری وحسابرسی -صاحبان هتل ها - بنکداران -موسسات حمل ونقل .طبقه دوم: مشاغلی هستند که مکلف اند فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درامد و هزینه ثبت کنند مثل صاحبان سینما ها - پزشکان - سازندگان - فروشندگان طلا وجواهر . طبقه سوم :شامل بقیه ی مشاغلی می شوند که مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درامد وهزینه خود را طبق ضوابط نگهداری کنند.

نرخ مالیات مشاغل : نرخ مالیات مشاغل بر اساس جدول ماده ی 131 محاسبه می شود.

محاسبه ی مالیات مشاغل به 2 صورت انجام می شود اگر هر کدام از مشاغل در طبقات معرفی شده صاحب دفتر باشند بر اساس رسیدگی به دفاتر ومحاسبه ی سود وزیان مالیات محاسبه میشود .

اگر فاقد دفتر باشند از تکنیک های تشخیص علی الراس مبتنی بر تخمین استفاده می شود.

اگر مالیات پردازی در مالیات مشاغل موارد زیر را رعایت نکند مالیات ان نه از طریق بررسی دفاتر بلکه از طریق تشخیص علی الراس یا تشخیص مبتنی بر تخمین تعیین می شود.

1) در صورتی که تا موعد مقرر اظهارنامه - ترازنامه - حساب سود وزیان ویا دفاتر را تسلیم اداره ی مالیاتی نکند.

2) در صورتی که مالیات پرداز به درخواست کتبی اداره ی مالیاتی از ارائه ی دفاتر یا مدارک خود خودداری کند.

3) در صورتی که دفاتر ابزاری برای محاسبه ی درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی باشد که در این صورت این موضوع علاوه بر تایید اداره ی امور مالیاتی باید در هئیتی دیگر مرکب از 3 نفر حسابرس نیز تایید شود.

تشخیص علی الراس چیست؟ تشخیص علی الراس در نقطه ی مقابل تشخیص مبتنی بر سود وزیان قرار دارد که ابتدا باید مجموعه ی از قرینه های مورد نظر را مثل (خرید - فروش- سرمایه) با توجه به کسب وکار مورد نظر انتخاب وبرای ان قرینه ها از دفترچه ی تعیین ضرایب مناسب انتخاب کرد. حاصل ضرب قرینه در ضریب درامد مشمول مالیات می شود.

ضریب بیانگر حاشیه ی سود در کسب وکار مورد نظر است .به عبارت دیگر ضریب مالیاتی گویای نسبت استفاده از هزینه در راه رسیدن به درامد است.

قرینه های مالیاتی : عواملی است که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درامد مشمول مالیات بصورت تخمینی بکار می رودوعبارتند از 1- خرید سالانه 2- فروش سالانه 3- درامد ناویژه 4-میزان تولید 5- ارزش سرقفلی .

معافیت مشاغل: معافیت ماهانه اشاره شده در فصل معافیت املاک دراین جا هم جاری است در صورت تعدد شرکا حداکثر 2 معافیت به یک واحد کسبی تعلق می گیرد ومازاد ان به جدول ماده ی131 برای تشخیص مالیات می رود.

تبصره: در صورتی که بین دو شریک رابطه ی همسری وجود داشته باشد در حکم یک شریک تلقی شده وبه ان یک معافیت ان هم به مرد تعلق می گیرد.

مثال: شخصی با A ریال سرمایه - B ریال تولید - C ریال فروش و D ریال خرید شناسایی شده است اداره ی امور مالیاتی برای تعیین درامد از طریق علی الراس در حال انتخاب بین قرینه های اشاره شده است در صورتی که اداره ی امور مالیاتی از 3 قرینه سرمایه - فروش وخرید باهم استفاده کند وضرایب مالیاتی هم از دفترچه تعیین ضرایب انتخاب کند درامد مشمول مالیات به شرح زیر تعیین می شود.

نکته: در صورتی که برای تشخیص مالیات از دفترچه قرینه وضریب استفاده شود معدل ان ها حساب می شود.

(ضریب مالیاتی به خرید )D +( ضریب مالیاتی به فروش ) C +( ضریب مالیاتی به سرمایه ) A /3 = E درامد مشمول مالیات

E *نرخ = tax مالیات

قابلیت اتکای گزارش رسیدگی مالیاتی که از چند قرینه استفاده می کنند بیشتر است.

نکته: برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان مالیاتی- بانک مرکزی- شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف- نماینده ی نظام پزشکی ونماینده ی اتاق بازرگانی در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی تشکیل جلسه می دهند.

نکته: هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه ی خود صاحب شغل (مودی) همسر- اولاد-وافراد تحت تکفل او وحق بیمه ی عمر پرداختی وبیمه های درمانی پرداختی از درامد مشمول مالیات کسر می شود.

نکته: برخورداری از معافیت مالیات مشاغل از عملکرد 1382 به بعد منوط به تسلیم اظهارنامه است.

نکته : مدت تسلیم اظهارنامه : در مالیات مشاغل به مانند شرکت ها از اول تیر ماه تا پایان تیر ماه است.

مثال: صاحب تعمیر گاهی اظهارنامه ی عملکرد سال 1385 خود را به موقع تسلیم اداره ی امور مالیاتی کرده است ودفاتر وی نیز مورد قبول قرار گرفته اطلاعات زیر از دفاتر ایشان بدست امده است . کل درامد 893500000 ریال-هزینه های تعمیر گاه 500000000 ریال - استهلاکات 10000000 ریال- هزینه های بیش از حد نصاب قانونی 15500000 ریال - هزینه های درمان همسر صاحب تعمیر گاه که مورد قبول واقع شده است12000000 ریال است.

مطلوب است : محاسبه ی مالیات عملکرد سال1385 در صورتی که معافیت ماهانه 2160000 ریال باشد؟

نکته: درصورتی که هزینه های که شرکتها انجام می دهند خارج از استانداردهای حسابداری وائین نامه های قوانین مالیاتی باشد از نظر مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول نیست ودر حکم درامد حساب شده به درامد مشمول مالیات اضافه شود.

909000000=15500000+893500000 درامدها

522000000=10000000+12000000+500000000 هزینه ها

387000000=522000000-909000000 درامد مشمول مالیات

25920000=12*2160000 معافیت سالانه سال 1385

361080000=25920000-387000000

56000000

+ 361080000

33324000

= 89324000مالیات مربوطه

نکته: اظهارنامه باید به محل وقوع کار اصلی تسلیم شود .به طور مثال: اگر یک کارگاه تولید مبلمان در جاده ی ابعلی تهران باشد وفروشگاه مرکزی ان در خیابان جردن باشد در این صورت صاحب کارگاه باید اظهارنامه را به اداره ی امور مالیاتی محل وقوع کارگاه که در شرق تهران است تسلیم کند.

نکته: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در نقاطی که مقتضی بداند درامد مشمول مالیات تمام ویا برخی از مودیان مالیات مشاغل را با نظر اتحادیه تعیین کند که این مالیات قطعی است ..

مثال: درامد مشمول مالیات سوپر مارکت دریانی در سال 1383 معادل 500000000 ریال بوده است مطلوب است محاسبه مالیات مشاغل در سال مذبور؟

21000000=12*1750000 معافیت سالانه سال1383

479000000=21000000-500000000 درامد مشمول مالیات

56000000

+

68700000

=124700000 مالیات مربوطه

مثال: یک کارگاه تولیدی ماشین الات سنگین مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است این کارگاه به علت عدم رعایت موازین قانونی رد شده است؟ماموران تشخیص مالیات مشخص کردند که این کارگاه معادل 100000000 ریال مجموع خرید سالانه معادل 200000000 ریال وفروش ان معادل 400000000 ریال بوده است؟

این کارگاه همچنین اظهارنامه ی مالیاتی خود را تسلیم اداره ی مالیاتی نکرده است. درصورتی که ضریب سرمایه 15 - ضریب خرید 11- ضریب فروش 9 باشد درامد مشمول مالیات این کارگاه را حساب کنید؟

3/(9%*400000000)+(11%*200000000)+(15%*100000000)

=

24333333

نرخ ماده 131 3649999 =15%*24333333

مثال: اقای امینی صاحب هتل میلاد در شهر رامسر است در سال 1386 دفاتر قانونی ان مورد تایید اداره ی مالیاتی قرار نگرفته است به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1) اولین مرحله ی اعتراض اقای امینی به رد دفاتر در کجا انجام می شود پاسخ: اقای امینی می تواند نزد هیئت 3 نفر حسابرسی شکایت ببرد ومستندات خود را برای اعتبار داشتن دفاتر خود به ان هیئت ارائه دهد در صورتی که ان هیئت با اکثرارا اعتبار دفاتر ؟را تایید کرد مالیات هتل اقای امینی از طریق دفاتر مشخص می شوددر صورتی که ان هیئت نیز دفاتر را غیر قابل رسیدگی تشخیص داد مالیات از طریق علی الراس محاسبه می شود.

2)در صورتی که مالیات اقای امینی از طریق علی الراس محاسبه شود ودرامد سالانه ان 1500000000 ریال براورد شود با توجه به ضریب 8% مالیات هتل را در سال 86 حساب کنید؟ معافیت 2270000 ریال.

120000000=8%*1500000000

27240000=12*2270000 معافیت ماهانه 1386

92760000=27240000-120000000درامد مشمول مالیات

4500000

+

12552000

=17052000مالیات مربوطه اقای امینی

مالیات حقوق :

مزد عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع انها که درقبال نیروی کار به کارگر پرداخت می شود..

دستمزد در ایران براساس 2 قانون پرداخت می شود 1) قانون کار که مربوط به شاغلین بخش خصوصی وعمومی است و2) قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به شاغلین وبازنشسته های بخش های دولتی است.

حقوق ومزایای مستمر نقدی :شامل مواردی که براساس قانون به نیروی کار پرداخت می شود به مانند حقوق ثابت -مزایای مستمرشغلی حق اولاد- حق مسکن -حق مدیران برای مدیران.

مزایای مستمر غیر نقدی : خواروباروبن-استفاده از مسکن واگذاری ازطرف کارفرما بااثاثه و بدون اثاثه -استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما می تواند (با راننده وبدون راننده ).

مزایای غیر مستمر نقدی: اضافه کاری- حق ماموریت - عیدی- پاداش بهره وری.

درامد مشمول مالیات حقوق:شامل حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم از مستمر وغیر مستمر قبل از وضع کسورات وپس از وضع معافیت های مقرر دراین قانون (قانون مالیات های مستقیم).

نحوه ی تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی دردرامد مشمول مالیات حقوق:

مسکن با اثاثیه معادل 25% حقوق- بدون اثاثیه معادل 20% حقوق ومزایای مستمر نقدی درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

اتومبیل اختصاصی با راننده 10% -بدون راننده 5% -حقوق ومزایای مستمر نقدی در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

لازم به ذکر است که محاسبه ی درامد مشمول مزایای مستمر غیر نقد(اتومبیل) فقط درمورد بخش خصوصی صادر است ودر مورد بخش دولتی محاسبه نمی شود.

معافیت ها: کارمند یا کارگر از معافیت ماهانه که قبلا ذکر شد به عنوان معافیت پایه استفاده می کند در کنار اینها برخی از معافیت های دیگر به شرح زیر درمالیات حقوق وجود دارد.

1) مزایای غیر نقدی در سال معادل2/12 معافیت پایه معافیت دارد.

2) عیدی یا پاداش اخر سال مجموعا معادل 1/12 معافیت مالیاتی فارق از مدت کارکرد دارد.

تبصره: دیگر پاداشها شامل پاداش بهره وری کارانه - پاداش های موردی- پاداش های میان سالی جملگی مشمول مالیات می شوند.

3) هزینه ی سفر وفوق العاده ماموریت از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

4) خانه های ارزان قیمت سازمانی از پرداخت مالیات حقوق معافند.

5) 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.

6) حقوق باز نشستگی ومستمری بگیری وپاداش پایان خدمت از مالیات حقوق معاف است.

7) درامد پرسنل نیروهای مسلح - جانبازان- ازادگان- ووزارت اطلاعات از پرداخت مالیات معاف است.

8) درامد پرسنل کنسولی ودیپلمات به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 8:47  توسط محمد ثاقب فرد  |